Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu www.maxilodental.sk

I.Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: MAXILO DENTAL, s. r. o.
Sídlo: B. S. Timravy 1, Trnava 917 01, Slovenská republika

Zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 30047/R
IČO: 47611383

DIČ: 2024021373

IČ DPH: SK2024021373
Bankový účet: SK51 1100 0000 0029 2091 5384

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa.

1.1.Kontakt a adresa predávajúceho je:

MAXILO DENTAL, s. r. o., B. S. Timravy 1, Trnava 917 11, Slovenská republika

Email: info@maxilodental.sk

Tel. č.: +421918814821

1.2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi kupujúcimi, a predávajúcim, pričom Predávajúci vykonáva predaj tovarov, alebo služieb len právnickým osobám, a fyzickým osobám podnikateľom. Predávajúci nevykonáva predaj spotrebiteľom.

2.Kupujúcim je právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu.

2.1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

3.Produkty sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho.

4.Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.

5.Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.maxilodental.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).

6.V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie spotrebiteľ môže adresovať aj priamo predávajúcemu, pričom odporúča spotrebiteľom, aby sťažností a podnety predávajúcemu adresovali na emailovú adresu predávajúceho: info@maxilodental.sk

Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení predávajúci informuje spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.

III. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami /napr. e-mail, telefón, fax, a.i.. V prípade úhrady produktov pred ich doručením Kupujúcemu, kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.

2.K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom predávajúci informuje Kupujúceho, že objednávka produktu bola prijatá a následne Predávajúci informuje Kupujúce o zadaní objednávky na odoslanie.

3.Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

4.Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

1.Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

2.Základným platidlom je mena euro.

3.Kúpna cena tovarov a služieb je uvedená vrátane DPH, pričom je zreteľne uvedená v Internetovom obchode. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene produktov nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

Formy dopráv a poplatky za dopravu sú uvedené v čl. VII bod. 2 a nasl., týchto VOP. Formy platby za Tovar a poplatky za uvedené formy platby sú uvedené v článku IV. bod 1 a nasl., týchto VOP, pričom kupujúci sa zaväzuje poplatky za zvolenú formu dopravy a za zvolenú formu platby uhradiť spolu s kúpnou cenou tovaru, podľa zvolenej formy dopravy a platby.

IV. Spôsoby platby

1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

1.1.platba vkladom, alebo prevodom na účet na základe faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet – poplatok 0 Eur

1.2.platba formou dobierky – poplatok 0 Eur

1.3.platba na základe zálohovej faktúry so splatnosťou 10 dní – poplatok 0 Eur

V. Dodanie produktov

1.Produkt označený ako skladom predávajúci expeduje do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade ak produkt nie je na sklade predávajúceho, prípadne sa vyskytli iné objektívne skutočnosti znemožňujúce dodanie produktu, predávajúci sa zaväzuje dodať produkt najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

1.1.Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

2.Ak predávajúci nemôže kupujúcemu z objektívnych dôvodov objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt a všetky ďalšie platby, ktoré v súvislosti s kúpou poukázala kupujúci na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

3.Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

4.Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

5.Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

6.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke a len v prípade ak stým kupujúci súhlasí.

VI. Prevzatie produktu

1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej tretej osoby.

2.Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia tovaru, alebo služby, pričom však nezaniká povinnosť kupujúce uhradiť celkovú cenu za dodanie tovarov, alebo služieb predávajúcemu.

2.1.Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch:

a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),

b) dodania veci v poškodenom obale alebo,

c) dodaní veci bez príslušných dokladov.

2.2.Pokiaľ dôjde k dodaniu veci Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.3.Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť riadne dodaný tovar, alebo službu riadne a včas.

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

1.Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na internetovej stránke. Formy dopravy sú uvedené v čl. VII bod 2.1. a nasl., týchto VOP, pričom ceny za uvedené formy dopráv sú uvedené v čl. VII bod 2.2. a nasl., týchto VOP.

2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov

2.1. Formy Dopravy:

2.1.1.Kuriérska služba DPD

2.2.Ceny za Dopravu:

2.2.2.Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby DPD v rámci Slovenskej republiky – 4,20 Eur s DPH

2.2.3. Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby DPD v rámci Českej republiky – 10,80 Eur s DPH

2.3.V prípade objednávky v cene vyššej ako 120 Eur s DPH je poštovné za cenu 0 Eur

VIII. Záverečné ustanovenia

1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

2.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho 01.04.2020

Nákup na našom e-shope je možný len pre zdravotnícke subjekty